agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
ZAKONSKA OSNOVA
   
ZAKON O AKREDITACIJI NN 158/03 ZAKON O AKREDITACIJI NN 158/03
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI NN 75/09 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI NN 75/09
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKREDITACIJI NN 56/13 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKREDITACIJI NN 56/13

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i djelatnost tijela koje obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju, određuje područje u kojemu se provodi akreditacija te akreditacija u vezi s propisima o ocjenjivanju sukladnosti

Ovim se Zakonom (NN 5672013) utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište.

Ovaj zakon propisuje nacionalno akreditacijsko tijelo kao ”Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008“.

UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 158/04 UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 158/04
UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 44/05 UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 44/05
UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 30/10 UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE NN 30/10

Ovom Uredbom i izmjenama Vlada Republika Hrvatska osniva javnu ustanovu za obavljanje poslova i zadataka nacionalne službe za akreditaciju

STATUT HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE STATUT HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. donijela je Odluku o davanju suglasnosti na statut Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05)

Statutom se uređuje naziv, sjedište, djelatnost Hrvatske akreditacijske agencije i ustroj HAA-a, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela, te druga pitanja od značaja za rad HAA-a

DOPUNA STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE DOPUNA STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Dopunu statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 96/09)

IZMJENA STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE IZMJENA STATUTA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 52/2010)

SVI DOKUMENTI IZ ZAKONSKE OSNOVE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE (u zip arhivi)

Popis dokumenata
  • Zakon o akreditaciji.pdf
  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o akreditaciji.pdf
  • Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije.pdf
  • Uredba o izmjeni uredbe o osnivanju HAA.pdf
  • Uredba o izmjeni uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije nn 30 iz 2010.pdf
  • Statut HAA.pdf
  • Dopuna statuta 2009-08-14.pdf
  • Izmjena Statuta Hrvatske akreditacijske agencije.pdf