agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 6od 76    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
   
Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja, o primjeni novog dokumenta
 

8. lipanj 2016.

Obavještavamo sva akreditirana certifikacijska tijela za sustave upravljanja o obveznoj primjeni normativnog dokumenta HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) - Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja - 1. dio: Zahtjevi Prijelazno razdoblje za usvajanje HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015). traje do 08.06. 2017. godine.

U okviru postupaka provjere implementacije zahtjeva iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015), očekuje se od svih akreditiranih tijela za certificiranje sustava upravljanja da Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) dokažu da su implementirali zahtjeve iz navedene norme kroz provjeru slijedećih parametara:

  • uključenosti zahtjeva HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) u sustav upravljanja,
  • plan provjere kompetencija auditora,
  • plan i program redovitog/izvanrednog internog audita i upravine ocjene koji će uključiti aspekte iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015).

U certifikacijskim tijelima koja imaju planirane redovne nadzore do 01. travnja 2017., pregled dokaza implementacije provest će se u okviru nadzora.

Akreditirana tijela za sustave upravljanja koja do 08.06. 2017. godine ne ispune zahtjeve iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) biti će suspendirana, a u roku od 6 mjeseci mogu dokazati osposobljenost kako bi obnovila status akreditiranog tijela.

HAA će od 01. veljače 2017. zaprimati prijave za pokretanje postupka akreditacije i provoditi ocjene isključivo prema zahtjevima novog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015.

 
OBILJEŽEN SVJETSKI DAN AKREDITACIJE
 

10. lipnja 2016.

9. lipnja 2016. godine Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva radnim skupom obilježila je Svjetski dan akreditacije pod motom: "Akreditacija: Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika".

Vijest o obilježavanju Svjetskoga dana akreditacije prenijela je HINA (možete preuzeti ovdje)

Program (možete preuzeti ovdje) i prezentacije (možete preuzeti ovdje) obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije (možete preuzeti ovdje)

 
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE
 

9. lipnja 2016.

9. lipnja 2016. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, a Međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF za ovogodišnji moto odabrale su: Akreditacija: Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika.

Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva organizirala je radno obilježavanje Svjetskog dana akreditacije 9. lipnja 2016. U skladu s ovogodišnjim motom obilježavanja na radni skup pozvani su predstavnici ministarstava i drugih tijela državne uprave kojima Hrvatska akreditacijska agencija odnosno akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska, certifikacijska i verifikacijska tijela) pomažu u provedbi tehničkih propisa. Programom je predviđeno da akreditirana tijela predstave što im akreditacija znači i kako im pomaže na domaćem i međunarodnom tržištu, da Hrvatska akreditacijska agencija kao nacionalno akreditacijsko tijelo, koje od svog osnivanja pruža potporu svim tijelima državne uprave u provedbi tehničkih propisa, prezentira dosadašnju suradnju s tijelima državne uprave te vizije za djelovanje u budućnost, a Ministarstvo gospodarstva da prezentira svoju ulogu koordinatora tijela državne uprave zaduženog za razvoj nacionalne politike u području akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

Ovogodišnji fokus obilježavanja Svjetskog dana akreditacije potpora je koju akreditacija može pružiti i koju pruža u raznim područjima od javnog interesa (trgovina, sigurnost proizvoda, gospodarski razvoj, energija, sigurnost hrane, zdravstvena zaštita i zdravlje, građevina, zaštita okoliša i dr) te promocija internetske stranice www.publicsectorassurance.org na kojoj se mogu pronaći studije slučaja, istraživanja i primjeri iz cijeloga svijeta vezani uz korist koju upotreba akreditiranog ocjenjivanja sukladnosti donosi za razvoj gospodarstva i društva u cijelosti.

Nadalje, ILAC je povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije objavio promotivni video spot koji se može preuzeti na http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day (video spot ima dostupne titlove na Hrvatskom jeziku).

Također, Hrvatska akreditacijska agencija je povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije objavila prijevode EA brošure: Akreditacija - Alat za podršku tijelima državne uprave (regulatori) i ILAC brošure: Akreditacija - Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

EA: Akreditacija - Alat za podršku tijelima državne uprave (regulatori)
ILAC: Akreditacija - Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

 
Posjeta studenata Građevinskog fakulteta iz Osijeka HAA-u
 

13. svibnja 2016.

Studenti I godine diplomskog studija Građevinskog fakulteta iz Osijeka, u okviru predmeta Upravljanje kvalitetom, 13. svibnja 2016. godine posjetili su Hrvatsku akreditacijsku agenciju, Hrvatski zavod za norme i akreditirani umjerni laboratorij i inspekcijsko tijelo Vage d.o.o.

Svrha posjeta studenata bila je upoznati poduzeća i javne ustanove iz sustava infrastrukture kvalitete, njihov djelokrug rada s posebnim naglaskom na građevinarstvo. Nastavak je to višegodišnje suradnje koju HAA i HZN imaju s Građevinskim fakultetom iz Osijeka.

Detaljne informacije o posjeti možete pronaći na internetskim stranicama Fakulteta www.gfos.unios.hr/portal

 
Nova akreditacijska shema za EMAS verifikatore priznata u EU
 

15. travnja 2016.

Na sastanku FALB grupe (Forum of Accreditation and Licensing Bodies (EMAS) održanom 15. travnja 2016. godine u Utrechtu, prihvaćen je završni izvještaj o evaluaciji HAA vezano uz uspostavu akreditacijske sheme za verifikatore u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) te je time HAA uspješno završila postupak evaluacije. Uspostavljena akreditacijska shema od toga dana priznata je u svim zemljama članicama Europske unije i EFTA-e. Kao rezultat navedenoga, svi verifikatori u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) koji budu akreditirani od strane HAA bit će priznati i moći će raditi u svim zemljama Europske unije i EFTA-e.

HAA je novu akreditacijsku shemu za verifikatore u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) uspostavila temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te Uredbe Vlade RH o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN br 77/2014).

HAA je nakon završetka razvoja navedene akreditacijske sheme od 1. ožujka 2016. godine započela sa zaprimanjem upita i prijava za akreditaciju zainteresiranih strana prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

Ovime je Republika Hrvatska ispunila zadaću vezanu uz provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009, a koja se odnosi na akreditaciju i poslove iz nadležnosti HAA.

 
     
strana 6od 76    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11