agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGA膼AJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 1od 79    
1 2 3 4 5 6  
   
EA MLA Izvje规e
 

12. travnja 2018

Europska organizacija za akreditaciju (EA) objavila je Izvje规e o Multilateralnim sporazumima o priznavanju akreditacije (EA MLA) u 2017. godini. Izvje规e sadr緄 informacije o 鑜anicama EA koje su potpisnice EA MLA Sporazuma, uspostavljenom sustavu me饀sobnih evaluacija ("peer evaluations") te drugim aktivnostima koje je EA provela u 2017. godini s ciljem provjere zadovoljavaju li nacionalna akreditacijska tijela zahtjeve me饀narodnih norma. EA sustav me饀sobnih provjera me饀 鑜anicama ("peer evaluations") uspostavljen je kako bi se priznala ekvivalentnost, pouzdanost i slijedom toga prihva鎍nje certifikata, ispitnih, inspekcijskih i verifikacijskih izvje规a te umjernica izdanih od strane akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti na Europskom tr緄箃u.

HAA je pod stalnim nadzorom EA, koja provodi periodi鑞e evaluacije nad radom HAA i provjerava udovoljava li HAA zahtjevima Uredbe (EC) 765/2008 o akreditaciji i nadzoru nad tr緄箃em te me饀narodne norme za akreditacijska tijela HRN EN ISO/IEC 17011. HAA je nakon zavr筫ne po鑕tne evaluacije od strane EA u travnju 2010. godine potpisala EA MLA Sporazum s EA za 6 akreditacijskih shema i to za: akreditaciju ispitnih (uklju鑙vo i medicinskih laboratorija) i umjernih laboratorija, zatim inspekcijskih tijela te certifikacijskih tijela koje certificiraju proizvode, osoblje, sustave upravljanja kvalitetom i okoli筫m te naknadno za podru鑚e akreditacije verifikatora stakleni鑛ih plinova u listopadu 2014. Slijedom toga zaklju鑕n je i Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (MRA) s Me饀narodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) za podru鑚e laboratorija (2010.) i za podru鑚e inspekcije (2012). Nadalje, HAA je u nadzornim evaluacijama od strane EA (2012., 2015., 2017. ), uspjela dokazati kompetentnost i uskla餰nost rada sa zahtjevima Uredbe 765/2008 i norme ISO/IEC 17011 te je slijedom toga zadr綼la status potpisnice navedenog me饀narodnog sporazuma. U tijeku su pripreme za sljede鎢 redovnu evaluacija rada HAA od strane EA koja je planirana u 2019. godini.

Navedeni me饀narodni sporazumi osiguravaju me饀narodno prihva鎍nje certifikata, izvje箃aja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela te izravno utje鑥 i podupiru konkurentnost nacionalnoga gospodarstva jer dobavlja鑙ma omogu鎍va da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na 鑙je tr緄箃e stavljaju svoje proizvode

EA MLA Izvje规e za 2017. godinu mo緀te preuzeti ovdje

 
Tjedan prava potro筧鑑
 

28. velja鑕 2018

HAA se uklju鑙la u obilje綼vanje Tjedna prava potro筧鑑 povodom Svjetskog dana prava potro筧鑑 koje organizira Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta u suradnji s drugim tijelima - dionicima politike za箃ite prava potro筧鑑 u Republici Hrvatskoj.

Tijekom obilje綼vanja Tjedna prava potro筧鑑 organizirat 鎒 se brojne edukacije gospodarstvenika o propisima iz podru鑚a za箃ite prava potro筧鑑 kao i informiranje gra餫na o njihovim potro筧鑛im pravima i to na regionalnoj i sredi筺joj razini. HAA 鎒 prezentirati ulogu akreditacije u politici za箃ite potro筧鑑. Prijave za edukaciju gospodarstvenika, programe edukacija kao i mjesta na kojima 鎒 se gra餫nima pru緄ti informacije dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetni箃va i obrta na poveznici https://www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela da se putem navedene poveznice prijave na edukaciju.

 
EC savjetovanja s javno规u
 

15. velja鑕 2018

Obavje箃avamo sva zainteresirana akreditirana tijela da je Europska komisija po鑕tkom 2018. godine pokrenula savjetovanja s javno规u o:

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela koja rade u navedenim podru鑚ima da sudjeluju u savjetovanjima i da time doprinesu raspravi na Europskoj razini. Savjetovanja su dostupna na gore navedenim poveznicama.

 
Primjena novih izdanja norma za buku okoli筧
 

22. sije鑞ja 2018

Obavje箃avamo akreditirane ispitne laboratorije da je od kolovoza 2017. godine na snazi novo izdanje norme HRN ISO 1996-2: Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoli筧 -- 2. dio: Odre餴vanje razina buke okoli筧 (ISO 1996-2:2017).

Usvajanje zahtjeva normi HRN ISO 1996-1:2016 Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoli筧 -- 1. dio: Osnovne veli鑙ne i postupci ocjenjivanja (ISO 1996-1:2016) i HRN ISO 1996-2:2017 biti 鎒 predmet ocjenjivanja u postupcima redovitih nadzora te po鑕tnih i ponovnih akreditacija ispitnih laboratorija od 1. rujna 2018. godine. Ukoliko laboratorij i prije navedenog roka bude spreman, mo緀 zatra緄ti da se ocjenjuje prema novim izdanjima norma.

 
Novo izdanje norme ISO 17025:2017
 

15. sije鑞ja 2018

Povodom objave novog izdanja norme ISO/IEC 17025:2017 koju je Hrvatski zavod za norme (HZN) prihvatio kao hrvatsku normu HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Me饀narodna organizacija za normizaciju (ISO) objavila je bro箄ru i video isje鑑k u kojem se govori o va緉osti ove me饀narodne norme i njenoj globalnoj primjeni.

Video isje鑑k mo緀te pogledati na linku ovdje video

Bro箄ru mo緀te preuzeti ovdje

 
     
strana 1od 79    
1 2 3 4 5 6