agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
REGULIRANO PODRUČJE
   

Uloga akreditacije u reguliranom području

Polazeći od temeljnih kriterija određenih u direktivama, tijela državne uprave koja su nadležna za imenovanje tijela za ocjenu sukladnosti razrađuju i utvrđuju postupak prema kojima tijela u postupku imenovanja moraju biti prethodno ocijenjena tako da ti kriteriji i postupci obuhvaćaju ocjenu:

 • Tehničke osposobljenosti
 • Osposobljenosti za provedbu traženih postupaka ocjene sukladnosti
 • Dokazivanja potrebne razine nezavisnosti, nepristranosti i integriteta
 • Osiguranja dostatnog osoblja i opreme
 • Dokazivanja tehničke kompetentnost u odnosu na proizvode koji se ocjenjuju, u odnosu na dotičnu tehnologiju proizvodnje
 • Dokazivanja i održavanja potrebne razine povjerljivosti
 • Prihvaćanja obveze provedbe redovnog nadzora osposobljenosti i resursa
 • Spremnosti na suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad tržištem
 • Spremnosti na sudjelovanje u europskoj i nacionalnoj normizaciji
 • Osiguranja od odgovornosti

Ocjenjivanje sukladnosti u reguliranom području u Republici Hrvatskoj

Preuzimanje i primjena EU direktiva Novog pristupa temelji se na Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010). U Poglavlju V ovog Zakona (Članci 15 do 18) određeni su zahtjevi kompetentnosti za tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svrhu ovlašćivanja/prijavljivanja za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti prema pravilnicima donesenima na temelju navedenog Zakona.

Citat iz Članka 17. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti:

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti, koji su propisani propisima iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, samo na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis.

(2) Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su usvojene odgovarajuće usklađene europske norme, za njega se mora pretpostaviti da zadovoljava zahtjeve iz članka 15. stavka 1. i članka 16. ovoga Zakona. Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom sukladnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su usvojene odgovarajuće europske norme.

Hrvatska akreditacijska agencija provodi akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti temeljem:

 • Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010)
 • Zakona o akreditaciji (NN 158/03, NN 75/09)
 • Podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugih sektorskih zakona koji uređuju područja telekomunikacija, graditeljstva, željezničkog prometa, žičara, sigurnosti hrane, zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite od buke, veterinarske djelatnosti, zbrinjavanja otpada i drugo
 • Ugovora o provedbi postupaka ocjenjivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, potpisanih s tijelima državne uprave zaduženih za provedbu tehničkih propisa

HAA u postupku akreditacije u svrhu ovlašćivanja koristi pravila izrađena na temelju relevantnih dokumenata Europske organizacije za akreditaciju (EA) i Europske komisije – Uprave za industriju i poduzetništvo, kao i dokumente akreditacijskih tijela država članica Europske unije.

Rezultati akreditacije koju provodi HAA u svrhu ovlašćivanja prema propisima prikazani su mapi REGISTAR AKREDITACIJA PO PROPISIMA